Latest posts

Funkcje banku centralnego

Funkcje banku centralnego

Bank centralny pełni trzy podstawowe funkcje:

Bank emisyjny

Bank centralny ma wyłączne prawo do emisji pieniądza, który jest prawnym środkiem płatniczym na danym terytorium. To on decyduje o wielkości emisji oraz o momencie wprowadzenia pieniędzy do obrotu.

Bank banków

Bank centralny jest bankiem dla banków, czyli przyjmuje od innych banków depozyty oraz udziela im kredytów. Jest odpowiedzialny za stabilność całego sektora bankowego oraz nadzoruje systemy płatności.

Bank państwa

Bank centralny prowadzi obsługę bankową instytucji państwowych: prowadzi ich rachunki bieżące oraz realizuje zlecenia płatnicze.

Posted in: Edukacja, Zarządzanie

Leave a comment