Rodzaje akcji giełdowych

1 stycznia, 2023 Autor Patryk Branicki 2

1. Akcje imienne – posiadacz takiego papieru jest wymieniony w dokumencie akcji. Celem takiego zabiegu jest związanie danego akcjonariusza ze spółką, chociaż nie ogranicza jego prawa do dysponowania akcją. Z praw związanych z posiadaniem akcji może skorzystać tylko osoba wymieniona na dokumencie. Jeśli posiadacz chce zbyć taką akcję, musi zawrzeć osobną umowę, lub wpisać nowego właściciela na samym dokumencie. Dodatkowo fakt przeniesienia własności trzeba zgłosić do księgi akcyjnej. Akcje aportowe są zawsze imienne. 

2. Akcje na okaziciela – w oodróżnieniuod akcji imiennych, może z nich korzystać każdy, kto posiada dokument. Taką akcję można zbyć bez spełnienia żadnych wymagań formalnych, po prostu wręczając papier kupującemu. 

3. Akcje pieniężne – są to akcje nabyte za środki pieniężne. 

4. Akcje aportowe – są to akcje nabyte za wkłady niepieniężne (aport), na przykład za nieruchomości, maszyny, itp. przekazane do spółki. Aportem nie może być praca na rzecz spółki oraz usługi jej świadczone. Akcje aportowe nie mogą być zbyte ani zastawione do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji. 

5. Akcje zwykłe – są to papiery dające akcjonariuszowi jeden głos na akcję, oraz prawo do dywidendy i części majątku spółki w razie jej likwidacji lub upadłości takie samo jak innym posiadaczom akcji. 

6. Akcje uprzywilejowane – dają akcjonariuszowi prawo do wyższej dywidendy, większego udziału w podziale majątku spółki, większej liczby głosów na akcję, pierwszeństwa w zaspokojeniu roszczeń lub do dowolnej kombinacji powyższych przywilejów. Są one imienne, z wyłączeniem akcji niemych – akcje które są jednocześnie uprzywilejowane i nieme mogą być na okaziciela. 

7. Akcje głosowe – dają prawo głosu na walnym zgromadzeniu. 

8. Akcje nieme – akcja która nie pozwala na głosowanie na walnym zgromadzeniu. Zwykle w zamian jest uprzywilejowana co do dywidendy. 

9. Akcje gratisowe – są wydawane w przypadku podwyższenia przez spółkę kapitału zakładowego z jej funduszy własnych. Akcjonariusze otrzymują je bez pokrywania wkładów, stąd też nazwa. 

10. Akcje założycielskie – emitowane w celu wynagrodzenia usług świadczonych przez założycieli spółki. 

11. Akcje winkulowane – są objęte ograniczeniem co do możliwości ich zbycia. Ograniczenie może trwać do 5 lat od daty podpisania umowy ze spółką. Zbycie takiej akcji wbrew umowie jest oczywiście możliwe, lecz powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą względem spółki.