Regulamin sklepu internetowego FXsoft.pl

Regulamin sklepu internetowego FXsoftware 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu FXsoftware oraz dokonywania w nim zakupów, w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta. 

§1 Definicje 

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.  
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.). 
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego FXsoftware. 
 4. Sklep internetowyFXsoftware – serwis internetowy dostępny pod adresem fxsoft.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia. 
 5. Towar, Produkt – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym. 
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy FXsoftware a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. 
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.). 
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

§2 Postanowienia ogólne 

 1. Sklep internetowy FXsoftware, działający pod adresem fxsoft.pl prowadzony jest przez ProPJP Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela marki FXsoftware w grupie Branicki Enterprise, „FXsoftware”, „My”.
 2. Sklep oferuje licencje na oprogramowanie komputerowe w sprzedaży detalicznej. 
 3. Sklep świadczy nieodpłatne usługi: rejestracji Klienta, utrzymania konta Klienta, złożenia zamówienia, formularza kontaktowego.
 4. Usługi wymienione w pkt. 3 są świadczone na czas nieoznaczony.
 5. Z usług wymienionych w pkt. 3 można zrezygnować w każdej chwili, bez podania przyczyny.
 6. Szczegółowe informacje o Produktach, w tym informacje o kompatybilności, wersji, aktualizacjach i wsparciu technicznym dostępne są na stronie każdego Produktu.
 7. Nabycie licencji na Produkt będący treścią cyfrową jest równoznaczne z zawarciem Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego (EULA), która jest dostępna na stronie Produktu.
 8. Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pomocą:
  • Formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://www.fxsoft.pl/kontakt/
  • Poczty elektronicznej pod adresem biuro@fxsoft.pl
  • Poczty tradycyjnej pod adresem podanym w pkt. 1.

§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 

 1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie. 
 2. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu. 
 4. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie. 
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 

§4 Warunki i procedura zawarcia umowy 

 1. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest urządzenie z poprawnym działaniem sieci Internet, używanie przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików cookies, w tym w ramach urządzeń mobilnych, oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail. 
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową fxsoft.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 
 3. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
 4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 
 6. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj. 
  • Imię i nazwisko lub nazwa firmy 
  • Adres email 
  • Numer telefonu 
  • Adres rozliczeniowy i/lub dostawy 
  • NIP – w przypadku firmy 
 7. W przypadku gdy Klient poda w/w dane niezgodnie z prawdą, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”. 
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z FXsoftware Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 
 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez FXsoftware płatności. 

§5 Dostawy 

 1. Rodzaje i ceny dostaw: 
  • Przesyłka elektroniczna (email) – 0,00 PLN. 
 2. Termin realizacji dostawy wynosi dziesięć dni roboczych liczonych od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia. 
 3. Zamówienie może być zrealizowane niezwłocznie na wyraźną prośbę Klienta, co skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy.

§6 Płatności 

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatki. 
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za pomocą następujących metod:
  • bramka płatności Stripe
  • przelew tradycyjny
 3. Klient jest zobowiązany do realizacji płatności w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 4. W przypadku niezrealizowania płatności przez Klienta w w/w terminie, umowę uważa się za niezawartą.

§7 Odstąpienie od umowy 

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie mailem na adres biuro@fxsoft.pl, w terminie 14 dni. 
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności. 
 4. W przypadku niezwłocznego zrealizowania zamówienia na wyraźną prośbę Klienta, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy. 

§8 Odpowiedzialność Sklepu i procedura reklamacji 

 1. Sklep zobowiązuje się do świadczenia usług i dostawy Produktów zgodnie z umową.
 2. Sklep odpowiada za niezgodność Produktów i usług z umową, która istniała w chwili dostarczenia i ujawniła się w przeciągu dwóch lat od dostarczenia.
 3. Reklamacje można składać pocztą elektroniczną pod adresem: biuro@fxsoft.pl 
 4. Reklamacje są rozpatrzane niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni od ich złożenia. W przypadku braku ustosunkowania się Sklepu do reklamacji w w/w terminie, reklamację uznaje się za rozpatrzoną pozytywnie.
 5. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna produktu ujawni się w ciągu dwóch lat od chwili jego dostarczenia Klientowi niebędącemu Konsumentem.
 6. Klient niebędący Konsumentem traci prawo do rękojmi, jeżeli nie zbadał stanu faktycznego Produktu w sposób i w czasie przyjętym przy rzeczach tego rodzaju i niezwłocznie nie zawiadomił sklepu o stwierdzonej wadzie.

§10 Postanowienia końcowe 

 1. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności. 
 2. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym poinformuje o tym Klienta z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem drogą mailową. 

Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia ostatniej aktualizacji: 13.05.2023